Frissítve:
2020-07-13

"Nem kell beszélni róla sohasem,
De mindig, mindig gondoljunk reá.
"
Juhász Gyula: Trianon

  

Isten hozta a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség honlapján!

2020

 


 


Főbb híreink

 

Határozat COVID19

 

 

Molnár-Veress Pál lp. - Gondolatok

 

Dr. Pőcze István lp. - Lelki morzsák

 

Körlevelek - Magazinok

 

Online források
     

 


 

 

Istentiszteleteink 2020

***

Figyelem!

Aki I-pad vagy telefonon szeretné kinyítni

a fenti linket, az hosszas gombnyomás után válassza

az "új oldal" megnyítást.

 

***

Dr. Pőcze István
Bemutatkozás

***

 

***

 
     

***

Tångagärdei Gyülekezeti Otthon - szállásdíj helyett kért adomány (táblázat)

Tångagärdei Gyülekezeti Otthon házirendje

 

 


 

 

  

"Összegyûjtöm nyájam maradékát minden országból,

ahová szétszórtam õket, és visszaterelem legelõjükre,

ahol szaporodni és sokasodni fognak."

(Jeremiás 23, 3)

 

Skandináviában és a Baltikumban (Svédország, Dánia, Norvégia, Finnország, Észtország) becslések szerint mintegy 30-35.000 magyar, illetve magyar származású személy élhet. Vallási-felekezeti megoszlás szerint ezeknek körülbelül egyharmada - 10-12.000 lélek - elméletileg a magyar történelmi protestáns egyházak (református, evangélikus, unitárius) valamelyikéhez kéne tartozzon, gyakorlatilag azonban csupán néhány ezerre tehetõ azoknak száma, akik magyarságukat és hitüket itt is hûséggel õrzik.

 

E néhány ezer hûséges lélek között szolgál Isten igéjének magyarnyelvû hirdetésével a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség, mely 1957-es megalakulását követõen folyamatosan hívja és gyûjti egybe nemzetünknek e távoli tájakra sodródott tagjait. Úgy gyûjti egybe, mint aratáskor szokták a levágott gabonát összeszedni és kévébe kötni, hogy ne szóródjon szét.

 

Honlapunk KÉVE címét örököltük, ugyanis húsz évvel ezelõtt elõdeink ezt a címet adták gyülekezeti értesítõjüknek. Egy évtizeddel késõbb, mikor az értesítõbõl folyóiratot hoztunk létre (1993), magunk is megtartottuk a KÉVE címet, kiegészítve azt az "új" szóval, jelezve, hogy itt valaminek a folytatása mellett mégis egyfajta megújulásról van szó. Hadd idézzünk hát az Új Kéve elsõ számából.

 

"Szimbolikussá vált a mi számunkra is a kéve, mert az a néhány maroknyi, kalászos gabonából álló, sodrott szalmával összekötözött nyaláb az együvé tartozást fejezi ki, egységet jelképez. A jó termés legkisebb egységét, a hívõ, keresztény világ egyik nagyon kicsiny egységét, vagy népünknek bár szétszóratott, levágatott, mégis összegyûjtött és egybekötözött kis egységét.

Így válik a KÉVE a mi svédországi magyar protestáns gyülekezeteink és magyar közösségeink összeköttetésének, együvé tartozásának jelképévé. Szeretnénk, ha ez a lap is valóban betölthetné címébõl fakadó szerepét. Azt, hogy összeköt."

 

Szeretnénk, ha az elméletileg ma már mindenkit elérõ technikai áldás, az internet révén ez a honlap is valóban betölthetné címébõl fakadó szerepét. Azt, hogy összeköt. Szeretnénk, ha a KÉVE világhálós honlap összekötné a mintegy öt és fél ezernyi hívünket, akiknek egy részéhez csak az írott szó révén szólhatunk. Szeretnénk, ha közös fóruma lehetne mindazoknak, akik - tizenöt svédországi gyülekezetbe szervezetten, valamint a finnországi és észtországi gyülekezetekbe tömörülten, avagy az évek óta pásztor nélkül maradt norvégiai, és a már régen elsorvadt dániai gyülekezetbõl még megmaradtakkal együtt - "hetedhét országba" szétszóródva élnek. Szeretnénk, ha az ökumené szellemében a KÉVE honlap is összekötõ kapocs lehetne reformátusok és evangélikusok, unitáriusok és baptisták, egyáltalán protestánsok és katolikusok között. Azt is szeretnénk, ha a KÉVE összekötõ lehetne a régebben és újabban kivándoroltak, negyvenhetesek és ötvenhatosok, dunántúliak és erdélyiek, kárpátaljaiak és felvidékiek, vajdaságiak és õrvidékiek, az északi országokba kerültek és a szülõföldön maradottak, mindazok között, akik hiszik és vallják, hogy együvé tartoznak.   

Útjára indítjuk hát honlapunkat, hogy írástól írásig, képernyõtõl képernyõig, háztól házig és lélektõl lélekig való útjára - kérjük - kísérje Isten áldása!

 

Olvasóinkat kérjük, tekintsenek el a honlap szerkesztésekor óhatatlanul becsúszó - elsõsorban mûszaki jellegû - hibáktól. A fejléc alatti fejezetcímekre kattintva újabb lapok nyílnak meg,  ezeknek tartalomjegyzékében válogatva továbbiak jönnek elõ, de  a szövegen belül is kiemelt (hivatkozásokkal ellátott) szavakra kattintva is újabb meg újabb ablakok nyílnak, azokban szövegek, képek, információk követik egymást.

 

Kérjük, tekintsék meg és fogadják szeretettel honlapunkat. Tanácsaikat, észrevételeiket köszönettel fogadjuk.

 

              


 

 

A honlap gazdája:
a Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség

 

Elérhetõségünk:

Lelkészi hivatal postai címe: Ungerska Protestantiska Samfundet
Tångagärde 136
523 98  HÖKERUM
Sverige/Sweden/Svédország
Telefon: +46
Mobil: +46 70 602 29 68
E-posta: tggparokia@gmail.com

 

  A honlap szerkesztője: ifj. Vaszi Árpád