Az ÚJ KÉVE folyóirat

MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

 

ELSŐ FEJEZET: ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

MÁSODIK FEJEZET: CÉLJA, FELADATAI, SZELLEMISÉGE

HARMADIK FEJEZET: AZ ÚJ KÉVE ELŐZMÉNYEI

NEGYEDIK FEJEZET: KIADÓ ÉS SZERKESZTŐSÉG

ÖTÖDIK FEJEZET: AZ ÚJ KÉVE KÉPVISELETE

HATODIK FEJEZET: TERJEDELEM, GYAKORISÁG, TERJESZTÉS

HETEDIK FEJEZET: A LAPKIADÁS ANYAGI HÁTTERE, VAGYONA

NYOLCADIK FEJEZET: ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség (SMAPEK) Alapszabályzatának 19.§.-a szerint: ”a SMAPEK szervezeti alkotó egységei az egyházközségek és más részegységek.” Az Alapszabályzat 21.§.-a szerint: ”a SMAPEK-nek a jelen Alapszabályzat életbe lépésekor két részegysége van: a Tångagärde Gyülekezeti Otthon és annak gondnoksága, valamint az Új Kéve című egyházi lap és annak szerkesztősége. Mindkét részegység feladatait, e feladatok elvégzési módját és annak személyi feltételeit külön-külön működési szabályzat tartalmazza.”

 

vissza az elejére

ELSŐ FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§. Jelen működési szabályzat az Új Kéve című egyházi lap és annak szerkesztősége működéséről, feladatairól, e feladatok elvégzési módjáról és ennek személyi feltételeiről rendelkezik. Az Új Kéve jelen működési szabályzata a SMAPEK Alapszabályzatának gyakorlati dolgokra vonatkozó szerves kiegészítő része.

2.§. Az Új Kéve léte, működése, szellemisége alapjául a SMAPEK Alapszabályzatában foglaltak szolgálnak. Az Új Kéve című egyházi lap és annak szerkesztősége a SMAPEK szervezeti alkotó egysége, a SMAPEK egyik részegysége. Következésképpen az Új Kéve nem önálló jogi személy.

3.§. A SMAPEK Alapszabályzatának 9.§-a szerint a SMAPEK feladata mindezen célok megvalósításának feltételeit megteremteni, annak gyakorlati módozatait kidolgozni, működtetni, és őrködni afölött, hogy mindez a Svédországban hatályos törvények és jogszabályok szerint történjék.

4.§. Az Új Kéve a svéd Szabadalmi Hivatalban (Patent och Registreringsverket) bejegyzett sajtóorgánum, nemzetközi könyvtári azonosító száma: ISSN 1400-8998

5.§. Az Új Kéve magyar nyelven megjelenő egyházi lap. Ügyviteli ill. levelezési nyelve a magyar és a svéd. Dokumentumai mindkét nyelven hivatalosak.

6.§. Az Új Kéve hivatalos székhelye és hivatalos postai címe hagyományszerűen a SMAPEK Lelkészi Hivatalának címe.

 

MÁSODIK FEJEZET

AZ ÚJ KÉVE CÉLJA, FELADATAI ÉS SZELLEMISÉGE

 

7.§. A SMAPEK Alapszabályzatának 8.§-a szerint a SMAPEK célja Isten Igéjének magyar nyelvű hirdetése (...), a hitélet előmozdítása, a hívek közötti kapcsolat fenntartása egy időszaki kiadvány útján, a lelkigondozás, a szeretetszolgálat, a közösség elhunyt tagjainak végtisztességben való részesítése és emlékük megőrzése, az ökumenikus keresztény kapcsolatok ápolása és fejlesztése, különös tekintettel a Kárpát-medencére és az északi-balti térségre, a magyar keresztény kultúra és hagyományok ápolása a Svédországban élő magyarok között.

8.§. Az Új Kéve betöltendő szerepét és szellemiségét a lap 1993. áprilisában megjelent, I. évfolyam 1. számának vezércikke fogalmazta meg:

”Szeretnénk, ha ez a lap valóban betölthetné címéből fakadó szerepét. Azt, hogy összeköt. Szeretnénk, ha összekötné (...) mintegy ötezer hívünket, akiknek egy részéhez csak az írott szó révén szólhatunk. Szeretnénk, ha az ökumené szellemében összekötő kapocs lehetne reformátusok és evangélikusok, unitáriusok és baptisták, egyáltalán protestánsok és katolikusok között. Különleges helyzetünkből adódóan azt is szeretnénk, ha az Új Kéve összeköttetést, hidat jelenthetne svéd testvéreink felé is. Nem utolsósorban azt is szeretnénk, ha az Új Kéve összekötő lehetne a régebben és újabban kivándoroltak, negyvenhetesek és ötvenhatosok, dunántúliak és erdélyiek, kárpátaljaiak és felvidékiek, vajdaságiak és őrvidékiek, az északi országokba kerültek és a szülőföldön maradottak, mindazok között, akik hiszik és vallják, hogy együvé tartoznak.”

9.§. Az Új Kéve funkcióit a lap 1995 februárjában, a III. évfolyam 1. számában megjelent írás a következőkben foglalja össze:

”... lapunknak több funkciót kell ellátnia. Legalább hármat. Hitbuzgalmi irodalmat kell nyújtania olvasóinak, gyülekezeti közösségünk tagjainak; tükröznie kell gyülekezeteink életét; szolgálnia kell olvasói egyetemes keresztény és ezen belül protestáns szellemiségű művelődését, hozzásegítve őket a befogadó északi országok, elsősorban Svédország keresztény kultúrája elsajátításához, beilleszkedésükhöz e kultúrába - természetesen anyanyelvük és saját kultúrájuk megőrzésével.”

10.§. Az Új Kéve nyitott ökumenikus fórum, amely helyet ad különböző társadalmi-vallási nézeteknek és adott esetben azokkal vitába szálló írásoknak is. A lapban megjelenő minden aláírással ellátott cikk az azt aláíró szerző véleményét és álláspontját tükrözi.

11.§. Az Új Kéve elutasítja a népcsoport elleni izgatást, ezen belül az antiszemitizmust, a faji, etnikai, vallási, ideológiai, vagy bármilyen más alapú kirekesztést, minden ezzel kapcsolatos propagandát. Mindazonáltal igyekszik fenntartani a lap nyitott szellemiségét, megőrizve a véleménynyilvánítás szabadságát.

 

HARMADIK FEJEZET

AZ ÚJ KÉVE ELŐZMÉNYEI

 

12.§. Az Új Kéve testvérlapja az Útitárs evangéliumi lap, melynek példányait együtt postázzuk az Új Kéve számaival. E hagyomány hátterében az Új Kéve eredete és korábbi története áll:

1957-től jelenik meg az Útitárs című lap, a Nyugaton szerveződött magyar gyülekezetek első - akkor egyetlen - protestáns egyházi lapja.

1965-től az Útitárs mellékleteként ”Svédországi levél” címmel került kiküldésre a Koltai Rezső lelkész szerkesztette, évente hatszor megjelent, 4 oldalas, A 5-ös formátumú, írógépen készült értesítő.

1983-tól a ”Svédországi levél” címe a ”Kéve” lett.

1990-től az Egyháztanács Molnár-Veress Pál lelkészt kérte fel a ”Kéve” szerkesztésére, mely akkor mintegy 850-900 címre került kiküldésre.

1993-tól ”Új Kéve” címen jelenik meg a svédországi magyar protestáns gyülekezetek önálló lapja, 16 oldalas terjedelemben, A 4-es formátumban, számítógépen szerkesztve.

1994-től a lap terjedelme 20 oldalra, 1997-től 24 oldalra növekedett.

1995-től a lap 2000 példányban jelenik meg.

1999-től a lap a korábbi hat helyett évente négy alkalommal jelenik meg.

2002-től a lap példányszáma 1800-ra csökkent.

 

NEGYEDIK FEJEZET

KIADÓ ÉS SZERKESZTŐSÉG

 

13.§. Az Új Kéve kiadója a SMAPEK, felelős kiadója - hagyományszerűen - az Egyháztanács mindenkori elnöke, az országos felügyelő. Az Egyháztanács Elnöksége, az Egyháztanács, illetve a Küldöttgyűlés, döntésével megváltoztathatja a felelős kiadó személyére vonatkozó hagyományt, és az Elnökség tagjaiból más személyt kérhet fel e feladatra.

14.§. Az Új Kéve szerkesztője - hagyományszerűen - a SMAPEK lelkésze. A szerkesztési feladatok ellátása és megosztása szükségszerűvé teszi más szerkesztőségi munkatársak bevonását. Ezeknek személyére vonatkozóan az Egyháztanács Elnöksége és az Egyháztanács tehet javaslatot, akiket a Küldöttgyűlés általi elfogadás után az Egyháztanács elnöke iktat be tisztségükbe. Az Egyháztanács Elnöksége szükség szerint döntést hozhat a szerkesztő személyére vonatkozó hagyomány megváltoztatásáról, s a lelkész helyett az egyháztagok köréből e feladatra alkalmas személyt kérhet fel. E döntés elfogadása a Küldöttgyűlés hatáskörébe tartozik. Az Egyháztanács Elnöksége szükség szerint döntést hozhat a szerkesztőség személyi összetételének megváltoztatására. Döntését az Egyháztanács fogadja el.

 

ÖTÖDIK FEJEZET

AZ ÚJ KÉVE KÉPVISELETE

 

15.§. Tekintettel arra, hogy az Új Kéve egyházi lap a SMAPEK részegysége, a lappal kapcsolatos anyagi kérdésekben cégjegyzője a főfelügyelő, helyettese a főgondnok, valamint a központi pénztáros külön-külön aláírási joggal. Az aláírási jog banki ki- és befizetéseknél, valamint folyószámla-ügyleteknél érvényes.

16.§. Tekintettel arra, hogy az Új Kéve egyházi lap a SMAPEK részegysége, a lapot harmadik személy, állami hatóságok vagy más egyházak felé az Egyházi Közösség világi és lelkészi elnöke, azaz a főfelügyelő és a lelkész rendszerint együtt képviselik, megegyezés szerint külön-külön is képviselhetik.

17.§. Jelen szabályzat 10.§-a értelmében a lapban megjelenő minden aláírással ellátott cikk az azt aláíró szerző véleményét és álláspontját tükrözi. Adott írással, annak tartalmával, stílusával, szellemiségével kapcsolatban felmerülő kérdések ügyében az adott írás szerzője felelős. Hasonlóképpen a lapban megjelent grafikai anyaggal, fényképekkel, azok vélt vagy tényleges “üzenetével” kapcsolatban egyedül ezeknek szerzői a felelősek. Szerzői jogi kérdésekben a lap szerkesztője, ill. az illető cikk vagy grafikai anyag szerzője felelős.

HATODIK FEJEZET

TERJEDELEM, GYAKORISÁG, TERJESZTÉS

 

18.§. Egy lapszám általános terjedelme - mellékletek nélkül - 24 oldal, A4-es formátumban. A laphoz melléklet csak indokolt esetben csatolható, ennek terjedelme 4, legtöbb 8 oldal lehet. Megfelelő anyag hiánya esetén a lap terjedelme 20, 16, legkevesebb 12 oldalra csökkenthető. Indokolt esetben a lap terjedelme 28, legtöbb 32 oldalra növelhető, de ilyenkor nem csatolható hozzá melléklet.

19.§. Az Új Kéve évente négy alkalommal jelenik meg: - március, június, október, illetve december hónapokban. Rendkívüli, indokolt esetben évente egy különszám kiadható.

20.§. A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség, illetve a Skandinávia és Baltikum más államaiban levő magyar gyülekezetek tagjai a befizetett egyházfenntartási járulék alapján a lapot ingyenesen kapják. Svédországon belül köteles példányt a nyomda küld.

21.§. A nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek lelkészi hivatalai, fontosabb magyar egyesületek és szervezetek, jelentősebb egyházi és egyesületi lapok szerkesztőségei az Új Kévét kölcsönösségi alapon, saját kiadványaik és értesítőik cserepéldányaként kapják.

22.§. Az Új Kéve nem kerül hírlapüzletekben vagy más helyütt történő eladásra. Korlátozott számban, az összes példányszám legtöbb 5%-a arányában, egyéni kérés alapján, az országos pénztáros által évről évre kalkulált költségek függvényében megállapított díjszabás ellenében előfizethető.

 

HETEDIK FEJEZET

A LAPKIADÁS ANYAGI HÁTTERE, AZ ÚJ KÉVE VAGYONA

 

23.§. Tekintettel arra, hogy az Új Kéve a SMAPEK részegysége, a lapszerkesztés, nyomtatás és postázás költségeit a SMAPEK évi költségvetésében erre a célra elkülönített tétel biztosítja.

24.§. A felelős kiadó, a szerkesztő, a szerkesztőség munkatársai, a cikkek vagy grafikai anyagok szerzői a tevékenységüket önkéntesen, fizetség nélkül végzik. A munkájukkal kapcsolatban felmerülő esetleges dologi kiadásokat a SMAPEK költségtérítés címén rendezi.

25.§. Az Új Kéve nem rendelkezik önálló vagyonnal. A lapszerkesztéshez használatos számítógép-berendezés a SMAPEK tulajdona. A lapnak nincs saját szerkesztőségi helyisége, - a tevékenység hagyományszerűen a Lelkészi Hivatalban folyik.

 

NYOLCADIK FEJEZET

ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 

26.§. A jelen szabályzat módosítása az Egyháztanács Elnökségének hatáskörébe tartozik, az Elnökség minden tagjának egyhangú döntésével. A szabályzat módosításáról az Elnökség csak írásban benyújtott, kellő indoklással alátámasztott javaslat alapján tárgyalhat.

27.§. Tekintettel arra, hogy az Új Kéve a SMAPEK részegysége, megszüntetéséről a SMAPEK legfelső döntéshozatali szerve, a Küldöttgyűlés dönthet. A lap megszűnik, ha a Küldöttgyűlés két egymást követő ülésén annak megszűnését egyhangúan elhatározza, és az erre vonatkozó határozatot az ülés minden résztvevője aláírja. Megszűnés esetén a lap nevét más sajtóorgánum nem használhatja.

28.§. A jelen szabályzat az elfogadása napján lép életbe. Ettől kezdve minden olyan hagyomány, rendelkezés vagy határozat, mely a jelen szabályzatnak ellentmond, érvényét veszti. Az Egyházi Közösség hivatalos svéd állami bejegyeztetése napjától kezdve Svédországban bejegyzett egyházi közösségként (Trossamfund) működik tovább.

 

Kelt Stockholmban, 2003. február 18-án

Az Egyháztanács Elnöksége által elfogadva: 2003. február 25-én