Áldás - Békeség!
 
Sajnos nem értem Molnár-Veress Nt úr _ talán nem egészen végiggondolt
mellékelt nyilatkozatát. Szeretném itthon megtárgyalni a legközelebbi
presbiteri gyülés egyik tárgysorozati pontjaként.
 
 A nyilatkozat kapcsán azzal nem kivánok foglalkozni, hogy az idézett 
korábbi - egy évre szóló "döntés" - a tagsági dij fizetésére szólt.
Azóta sem foglalkozott vele az Egyháztanács. Nem tud-e róla a Nt úr, vagy
nem akar tudni róla, hogy elödjei idejében is a fögondok járt el a
NyEMRLSz tanácskozásaira? Ilyen mesterségesen fabrikált gond szitása a
gyülekezeteken belül olyan feszültséget idézhet elö, ami pillantnyilag nem
létezik.
 
A következmények?
 
*   Eröteleniteni kell-e az amúgy is erötlen közösségünket?
*   Legális-e a"kilépési nyilakozat" az Egyháztanács ülésén hozott
döntés nélkül?
*   Meg kell-e osztani az Egyháztanácsot ev-ref  önazonosság
kérdésében? 
*   Müködésképtelenné tenni _ vagy magánzsebére utasitani a
NyEMRLSz-ben szolgálatot vállalt svédországi titkárt és helyettesét (levelezési
porto, utiköltség, stb.)
*   A svédországi szolgálattevök - még ha magukra is vállalnák az
anyagiakat - egyik sem  egyéni tag _ tehát illegálissá válna a müködésük.
*   Magam vetületében lelkiismereti kérdés: mondjak-e le a
presbiterségröl, mert a lelkipásztor eme egyházépitö tevékenységét nem támogatom
(amúgy sem képviselhetek senkit)?
*   Szüntessem be a mi közösségünknek fizetett "tagdijat"?
 
Soroljam tovább???  Hadüzenetre nem szabad hadüzenettel válaszolni, de
igen _ igen  sajnálom_. 
 
Szeretettel és szomorúan
Dr Békássy N Albert
világi elnök
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Albert Bekassy
Skickat: den 24 september 2001 22:22
Till: 'Tökés László Ft püspök úrnak'; 'MRETZs lelk. elnök Erdélyi Géza
e-mail'; 'MRETZs Titkár - Nt Czövek Olivér'; 'MRVSZ - Fötitkár';
'Jancsó Jeromos e-mail'
Ämne: VB: [nyemrlsz] Kilepesi nyilatkozat
 
Tájékoztatásul és szives tudomásul
 
-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Új Kéve [mailto:ujkeeve@swipnet.se]
Skickat: den 22 september 2001 15:55
Till: Albert Békássy
Kopia: Attila Tóbiás; Béla Tanító; Gábor Magyari-Köpe;
i.g.horvati@c2i.net; Bán István; István/Pál Gémes; Sándor /Köln/ Gábry;
Jordáky Béla
Ämne: [nyemrlsz] Kilepesi nyilatkozat
 
SVÉDORSZÁGI MAGYAR PROTESTÁNS EGYHÁZI KÖZÖSSÉG
Molnár-Veress Pál lelkész,   Granövägen 126,   151 64 SÖDERTÄLJE, 
Tel/Fax: +46-8-550 160 66 e-mail: ujkeeve@swipnet.se
 Mellékelten küldöm Egyházi Közösségünk írásos kilépési nyilatkozatát a
NYEMRLSZ-böl:
                                                                                                                                                                                                                                                                           
Stockholm, 2001. szeptember 22.
A Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat
Intézobizottságának
Békássy N. Albert világi elnök úrnak
Tóbiás Attila lelkészi elnök úrnak
Kilépési nyilatkozat
A Svédországi Magyar Protestáns Egyházi Közösség kezdeményezoje, egyben
alapító tagja a 2000. októberében Révkomáromban megalapított
Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének. Eleget téve a
Szövetség Ideiglenes Intézobizottsága 2001 márciusában Zürichben hozott
határozatának, a Szövetséghez való csatlakozásunk tényét írásos belépési
nyilatkozat formájában is megerosítettük.
A több évtizedes múltra visszatekinto két nyugat-európai magyar
protestáns intézmény - a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó
Szolgálat (NYEMRLSZ), és a Külföldön Élo Magyar Evangélikus Lelkészek
Munkaközössége (KÉMELM) - a külön-külön tartott, de közösen megrendezett
korábbi tanácskozásain egybehangzóan kinyilvánította: a Nyugat-Európában
muködo magyar protestáns gyülekezetek képviseletét és hivatalos ügyeinek
intézését egyetlen közös szervezet, a Nyugat-Európai Magyar Protestáns
Gyülekezetek Szövetsége hatáskörébe utalja.
Egyházi Közösségünk évekkel ezelott csupán egy egyéves "próbaidore"
létesített - mint gyülekezeti közösség - tagsági viszonyt a NYEMRLSZ-szel
(a KÉMELM keretében ilyen jellegu tagság soha nem is létezett). A
viszony megszuntét szükség-telennek tartottuk írásos formában rögzíteni,
hiszen ez a viszony egy év leteltével értelemszeruen megszunt. Ennek
ellenére, eleget téve a NYEMRLSZ alapszabálya 9. §. a) pontjában foglalt, a
tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó követelménynek, a 2001.
naptári év vége elotti három hónapos határidon belül, jelen, írásos formában
küldött kilépési nyilatkozattal, Egyházi Közösségünk azonnali hatállyal
megszünteti a NYEMRLSZ-hez fuzodo tagsági viszonyát.
Döntésünk nem befolyásolja némely gyülekezeti tagunknak a NYEMRLSZ
keretein belül egyéni tagként való továbbmukö-dését és tisztségviselését.
Hangsúlyozzuk azonban, hogy a NYEMRLSZ keretében tisztségeket vállalt
tagjaink ezentúl semmilyen körülmények között nem képviseloi sem országos
közösségünknek, sem annak a gyülekezetnek, amelyhez tagként tartoznak.
Kérjük a NYERLSZ Intézobizottságát, hogy döntésünket minden
vonatkozásban szíveskedjék tiszteletben tartani, azt szíveskedjék saját tagságával
közölni, hasonlóképpen azokkal az egyházi szervekkel is (pl. MRETZS,
MRVSZ stb.), amelyekkel a NYEMRLSZ tagsági viszonyban van, vagy
amelyekkel különféle kapcsolatokat ápol.
Jordáky Béla országos felügyelo, az Egyháztanács elnöke
felhatalmazásából,
Egyházi Közösségünk nevében,
Molnár-Veress Pál  lelkipásztor
Másolat: Varga Pál, a Protestáns Gyülekezetek Szövetsége elnöke, Pátkay
Róbert, a KÉMELM elnöke.
-----Ursprungligt meddelande-----
Från:          Albert Bekassy 
Skickat:      den 24 september 2001 13:55
Till:            'NyEMRLSz levelezölista'
Ämne:        Re: Kilépési nyilatkozat
 
 
Áldás - Békeség, Kedves Nt Uram!
Alapszabályunk idevonatkozó rendelekezése értelmében tudomásulvétel
végett továbbitom a "kilépési nyilatkozatot" az IB-tagjainak, jövöre pedig 
Küldöttközgyülésünk elé terjesztem.
Szives értesitést kérek elvárásaidról a "nyilatkozat" következményeit
illetöleg. Közös mindennapjaink gondjainak megoldáskeresésében nem
okozhat feszültséget a "tagság kérdése". Gondolok itt elsösorban  az európai
magyarnyelvü istentiszteletek honlapunkon levö naptárára (a szervezeti
hovátartozandóság feltüntetésére), a sajtótermékek közlésére, stb.

Atyafiúi tisztelettel


Dr Békássy N Albert, világi elnök