Május-ra kiválasztott ige

"Emlékezz arra, hogy Jézus Krisztus… feltámadt a halottak közül"

(2Tim 2,8a)

Timóteus, akit a levélíró apostol a fiának szólít, inkább előtte van még az emlékeinek, mint utána. Életének jelentős eseményeit, püspöki szolgálatának éveit, leendő mártírhalálát a jövendő fátyla borítja. Fiatalkora ellenére azonban van egy olyan emléke, mely keresztény jelenét és jövőjét is meghatározza: Krisztus feltámadt a halottak közül. Igaz, történelmi értelemben a múlt homályába vész az esemény. Már Timóteus mestere, Pál apostol sem a Feltámadottal találkozott, de a mennybe ment Krisztus fényességét látta (ApCsel 9,3). Pál és Timóteus szolgálata mégis azt bizonyítja, hogy Krisztus feltámadására nem csak múlt időben lehet emlékezni. Történeti voltán túl a feltámadás jelen idejű is. Ha Krisztus nem támad fel, nem születik meg a kereszténység. Kétezer év egyháztörténete pedig arra derít fényt, hogy a feltámadás értelme és hatása nem ér véget a történelmi jelennel. A feltámadás jövő idejű is. Pál apostol megfogalmazásában, ha annak Lelke lakik bennünk, aki feltámasztotta Jézust a halottak közül, akkor az, aki feltámasztotta Krisztus Jézust a halottak közül, életre kelti halandó testünket is a bennünk lakó Lelke által (Róm 8,11). Krisztus feltámadása úgy lehet egyszerre földi és egyszerre mennyei esemény, hogy abban a múlt, a jelen és a jövendő egybeölelkezik. A keresztény embert az egykor volt történeti esemény személyes élményként vezeti át az örökkévalóságba.Jézus én bizodalmam, 
Örök életre vezérem, 
Őbenne van nyugalmam, 
Mert vele azt mind elérem, 
Ami itt vigasztalhat, 
S holtomban boldogíthat.

Jézus, Üdvözítőm él, 
Vele együtt én is élek. 
Szebb hazám van Istennél. 
Mért csüggednél, bágyadt lélek? 
Híveit ő nem hagyja. 
Sőt mind magához vonja.

Föld porából vett porom 
Végórámmal porba tér meg; 
De föltámaszt egykoron 
Üdvözítőm, s nála élek, 
Hol látássá lesz a hit, 
Mely örökké üdvözít.
(EÉ 369,1-2.4)


Ámen
 

"Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róm 8, 31b)

 
A fenti igék az evangélikus bibliaolvasó Útmutatóból származnak
(forrás: www.evangelikus.hu)